Wypożyczalnia rowerów

CENNIK 2017

Wypożyczenie roweru

stawka

pierwsza godzina

każda następna godzina

7,00 zł

5,00 zł

sześć godzin

dziesięć godzin

25,00 zł

35,00 zł

od soboty do poniedziałku godz.18.00

50,00 zł

od piątku do poniedziałku godz. 18.00

60,00 zł

 

Dowóz roweru do klienta

stawka

na terenie Grudziądza

25,00 zł

poza terenem Grudziądza

5,00 zł/km

 

 

Wypożyczalnia rowerów

czynna jest 7 dni w tygodni
w godzinach 7.00-22.00

 

Regulamin Wypożyczalni Rowerów

Wypożyczane rowery i akcesoria są własnością: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu. Wypożyczalnia jest czynna od 1 lipca 2017 do 31.09.2017, 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00-22.00. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a Wypożyczalnią.

 1. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie musi zostać zwrócony do wypożyczalni.
 2. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
 3. Dodatkowym wyposażeniem każdego roweru jest zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci zapięcia, dzwonek, stópka.
 4. Rowery należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie (co najmniej na dzień przed realizacją) w przypadku rezerwacji dobowej lub dowozu do Klienta.
 5. Opłatę za dowóz do Klienta pobiera się wg cennika.
 6. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w hotelu STAL lub w miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 7. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem tel. 783 940 013. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
 8. Cennik wypożyczalni stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 9. Aby wypożyczyć rower lub akcesoria należy spełnić następujące warunki:
  - Przedstawić aktualny dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;
  - Złożyć czytelny podpis na umowie oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu;
  – Być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
  – Dokonać płatności gotówką z góry za całość usługi naliczonej wg cennika.
 10. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower od chwili wypożyczenia do czasu jego zwrotu.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do:

– Korzystania z roweru zgodnie z przeznaczeniem;
– Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
– Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do  wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
– Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
– Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, powstałych z przyczyn leżących po stronie wypożyczającego;
– Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
- Wpłaty kaucji w kwocie 100zł/rower, zwrotnej przy zdawaniu roweru.

 1. W przypadku pozostawienia roweru poza bezpośrednim kontaktem wypożyczającego, należy zabezpieczyć
  go przed kradzieżą za pomocą dostarczonego zapięcia.
 2. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody (w tym kradzież i zagubienie) od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 3. W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru, wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję i pracownika wypożyczalni.
 4. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego roweru, a także koszty naprawy jeśli szkody powstały z przyczyn leżących po stronie wypożyczającego i w trakcie trwania umowy.
 5. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 7. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
 8. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego.
 10. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec MPGN SP. Z O.O. z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.